Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Név: Békéscsabai Atlétikai Club

Székhely: 5600.Békéscsaba, Kórház u.6.

Adószám: 18372214-1-04

Bankszámla szám: OTP Bank: 11733003-20124654

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Telefon/fax: +36 66 323 634

mobil: +36 20/777-4022,

E-mail: bcsatletikakukacgmailpontcom

 

A Békéscsabai Atlétikai Club (továbbiakban: Club), mint adatkezelő tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait. A Club kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja mind a papír alapon, mind az elektronikusan kezelt személyes adatok esetében.

 

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

A Club által üzemeltetett weboldal (www.bcsac.hu) használata nem kötött regisztrációhoz. Úgynevezett sütiket (cookies) használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez a felhasználó hozzájárulása alapján, melyet az oldal megnyitásakor felugró ablakon tehet meg. További személyes adatot, a Club által szervezett rendezvényekre történő online nevezés során kérünk, a rendezvényhez szükséges és elégséges, szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával.

A weboldal üzemeltetéséhez a Club külső tárhelyszolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/anaytics/hu-HU/.

Rendezvényeken való részvétel

 

Rendezvényeinkre való nevezés történhet online módon a Club weboldalán keresztül, helyszíni, illetve a Club irodájában történő nevezéssel. Minden esetben – a nevezés során megadott természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez – az érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.

Ha az érintett személy 16. életévét nem töltötte be, személyes adatainak kezelése csak a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges.

Személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel (Visszaigazoló e-mail küldése, kapcsolattartás, Rajtszám átvétel, Chipes időmérés, Eredményhirdetés, Szállásfoglalás (Szupermaraton rendezvényünkön), Határátlépéssel kapcsolatos adatkezelés (Szupermaraton rendezvényünkön)). Ha az érintett kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből, ezt haladéktalanul teljesítjük.

Kérjük, hogy ezt az igényt vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdést, megjegyzést a fent feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén jelezze nekünk.

A rendezvényeken készült jegyzőkönyvek feltöltésre kerülnek a Club weboldalára, az eredmények áttekinthetősége érdekében.

A rendezvényeken fényképfelvételek készülnek, amelyeket a Club marketing célokra használhat fel, illetve a Club weboldalán lévő fényképgalériában tesszük elérhetővé.

Rendezvényeinken adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik csak a Club által meghatározott adatokat kezelhetik, meghatározott ideig és mértékben.

Adatfeldolgozók:

Chipes időmérés:

Név:

Cím:

Elérhetőség:

érintett személyes adatok: név, születési év, Város

adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

adatkezelés célja: időméréssel kapcsolatos jegyzőkönyvek elkészítése

adatkezelés időtartama:

Személyes adatokat megismerők köre: rendezvényen az időmérést végző személyek

Akadálymentes határátlépés:

Hatósági ügyintézés

Szállásfoglalás:

érintett személyes adatok: név

adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

adatkezelés célja: előfoglalás lebonyolítása

adatkezelés időtartama: 6 hónap

Személyes adatokat megismerők köre: Atlétikai Club által megbízott ügyintéző, szállodai ügyintézők

 

Adományozással kapcsolatos adatkezelés

érintett személyes adatok: név, e-mail cím, cím, telefonszám

adatkezelés célja: kapcsolattartás

adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

adatkezelés időtartama: 7 hónap

Személyes adatokat megismerők köre: Club által kijelölt ügyintéző

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett az adatkezelés ideje alatt tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint azokba betekintést nyerhet. Kérelmére a Club tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre, valamint az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájánál lehet élni.

Honlap: http://www.naih.hu

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410

Hivatali kapu

Rövid név: NAIH

KR ID: 429616918

e-mail: ugyfelszolgalatkukacnaihponthu

Adatkezeléssel kapcsolatos definíciók

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;